به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان،محمدرضا متین پور، بابیان اینکه ۷۱ درصد از جامعه تحت حمایت این نهاد را زنان تشکیل میدهند، اظهار کرد: برنامه کمیته امداد اصفهان توانمندسازی، خودکفایی و در صورت امکان خروج خانوارها به این واسطه از چرخه حمایت است و در شرایطی که مجریان طرحهای اشتغال به سطح پایداری از درآمد برسند از حمایت خارج میشوند.

وی با بیان اینکه در سال جاری و تا انتهای پائیز بیش از ۶۱ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان وام اشتغال توسط کمیته امداد اصفهان پرداختشده است، گفت: سهم مجریان زن طرحهای اشتغال و خودکفایی از این مبلغ بیش از ۲۲ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان، معادل ۳۷ درصد است.

متین پور با توضیح اینکه در سالهای اخیر و به دنبال موفقیت کمیته امداد در ایجاد اشتغال با الگوی مشاغل خرد، امکان پرداخت وام اشتغال به سایر نیازمندان غیر تحت حمایت نیز برای این نهاد میسر شده است، گفت: مجریان غیر تحت حمایت طرحهای اشتغال عمدتاً مردان سرپرست خانوار نیازمند فاقد شغل و پسران مجرد بیکار در آستانه ازدواج هستند.

وی تعداد تسهیلات اشتغال پرداختی را ۲۵۹۲ وام قرضالحسنه عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۱۰۰۴ وام به مجریان زن و ۱۵۸۸ مورد نیز به مجریان مرد پرداختشده است.
متین پور متوسط اشتغال ایجادشده با هر طرح در کمیته امداد اصفهان را یک و نیم شغل اعلام کرد و گفت: بر این اساس نزدیک به ۳۹۰۰ شغل با این تعداد وام ایجادشده است و اگر تعداد ۹۹۲ نفری که با فعالیتهای کاریابی و بستههای تشویقی این نهاد جذب بازار کار شدهاند را به این عدد اضافه کنیم میتوان از ایجاد بستر اشتغال ۴۸۹۲ نفر توسط کمیته امداد در استان اصفهان خبر داد.

خبر جدید  نمایشگاه های ترویجی اسباب بازی اساسا باید در شهرستان ها برگزار شود