به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، داریوش اسماعیلی امروز ۱۱ دیماه در نشست خبری سومین جشنواره داستان کوتاه زاینده رود، اظهار کرد: این جشنواره یک جشنواره سراسری دانشجویی است که در تقویم فعالیت فرهنگی جهاددانشگاهی ثبت شده و به شکل دو سالانه برگزار می شود. دانشجویان از سراسر کشور در آن حضور دارند و یک رویداد ملی محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه این جشنواره در حوزه دانشگاه و در بستر دانشجویی تعریف شده است و مخاطب آن دانشجویان هستند، افزود: صراحت، شجاعت، جسارت، خلاقیت و دغدغه مندی از ویژگی های است که در دانشجویان وجود دارد و به این جشنواره منتقل میشود.
دبیر سومین جشنواره داستان کوتاه زاینده رود ادامه داد: خوشبحتانه این جشنواره یک رویداد ادبی شناخته شده در کشور است و اهالی ادبی کشور کاملا آن را میشناسند. این جشنواره نشان داد که اصفهان در ادبیات هم پتانسیل دارد و این جشنواره بر روی همین بستر در حال حرکت است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه بخش دانشجویان خارج از کشور در جشنواره امسال وارد شده است، گفت: در بخش آزاد موضوعات کاملا آزاد بوده و در بخش ویژه زاینده رود باید موضوعات در خصوص زاینده رود یا مسائلی که در آنها زاینده رود نقش دارند حضور داشته باشند همچنین بخش مینیمال یا داستان کوتاه کوتاه در این دوره نیز مانند دوره قبل وجود دارد.
وی تصریح کرد: قدم های اولیه بین المللی کردن جشنواره را برداشته ایم و معتقد هستیم این جشنواره با تکیه بر این بسترها می تواند پیش برود.
دبیر سومین جشنواره داستان کوتاه زاینده رود گفت: هدف اصلی این جشنواره توجه و تاکید بر زاینده رود به عنوان شریان حیاتی منطقه است. تقویت و تاکید حس هویت فرهنگی و تاریخی دانشجویان در داخل و خارج و دعوت به نجات زایندهرود از دیگر اهداف این جشنواره به شمار می رود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه زاینده رود فقط یک بستر طبیعی و جغرافیایی نیست بلکه عنصری تمدنی، فرهنگی و هویتی است، افزود: پلهای تاریخی روی زایندهرود نمادهای تمدنی هستند که منشأ آنها زاینده رود است. ادبیات ما هم بسیار متأثر از زاینده رود بوده و هست. نحوه زیست و آداب و سنن ما به این رود بستگی دارد و در حس تاریخی مشترک همه مردم اصفهان زاینده رود نقش داشته است.
وی با تاکید بر این موضوع که زاینده رود یک بستر فرهنگی است، ادامه داد: زاینده رود در برابر خشکسالی، فقر، آلودگی و نامیدی به عنوان یک قهرمان اسطوره ای اصفهان ایستادگی کرده و امروز به زمین افتاده و باید زیر شانه هایش را بگیریم. زاینده رود راوی روایت های زندگی مردم اصفهان است و امروز شاید بیش از آنکه ما بخواهیم قصه های خود را از زاینده رود بشنویم احتیاج داریم قصه زاینده رود را بگوییم. اسطوره شهر اصفهان در حال مرگ است ما باید پیام نجات زاینده رود را اعلام کنیم.
دبیر سومین جشنواره داستان کوتاه زاینده رود افزود: سعی کردیم برای شناخت این قهرمان اسطورهای شبیه پیدا کنیم، اما متوجه شدیم این رود شبیه اسطوره آتنه(الهه خرد و فرزانگی و جنگ، ایزد بانوی نگهبان آتن)، آتیس(الهه حاصلخیزی)، آفرودیت(الهه عشق و امید) و اطلس است و همه اینها با هم میتواند زاینده رود باشد .
اسماعیلی اضافه کرد: زاینده رود چون اطلس با خدایان صنعت جنگید و محکوم خدایان بی تدبیر صنعت شد. آنها زاینده رود را محکوم کردند که بار غم مردم منطقه چون جهانی بر پشتش حمل کند و بر دوشش بکشد. این درحالی است که زاینده رود یک فرشته رود است در یک کلام زاینده رود رودی است بر گونه اساطیر جهان.
وی با بیان اینکه پیام این جشنواره نجات زاینده رود است، گفت: باید پیام زاینده رود را به گوش باد بسپریم شاید تا فریاد شود، و این فرشته مجدد سالیان سال دوباره جاری شود.
دبیر سومین جشنواره داستان کوتاه زاینده رود خاطرنشان کرد: این جشنواره بدون دو بال اطلاع رسانی و حمایت مشارکت کنندگان نمی توانست پرواز کند و چنین جشنواره موثری را شاهد نبودیم.
آخرین مهلت ارسال آثار ابتدای اسفند
همچنین در این نشست سیاوش گلشیری دبیر علمی سومین جشنواره داستان کوتاه زاینده رود، گفت: دانشجو به هر ترتیب به دلیل وجود شجاعت و حساسیت و نقادی می تواند قطعا برای زاینده رود جریان سازی کند.
وی افزود: در دوره اول جشنواره ۳۰۰ اثر و در دور دوم ۳۶۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد. در این دور بخش داستانهای دانشجویان خارج از کشور به آن اضافه شده است.
دبیر علمی سومین جشنواره داستان کوتاه زاینده رود ادامه داد: داستانهای کوتاه ۵ هزار کلمه ای هستند و داستانهای مینیمال ۱۰۰ کلمه است و آخرین مهلت ارسال آثار تا ابتدای اسفند در نظر گرفته شده است.