به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سید «محمدجواد ابطحی»، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، در نشست علنی امروز قوه مقننه، و در جریان بررسی تقاضای تعدادیاز نمایندگان دربارهتشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده طیتذکر آییننامهای گفت: براساس ماده (۴۰) آییننامه در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش میآید، تشکیل کمیسیون ویژهای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می کند. در این رابطه تشکیل کمیسیون ویژه زنان چه ویژگی و استثنایی دارد. اگر بخواهیم به این منوال پیش رویم باید برای کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان نیز کمیسیون ویژهای تشکیل داد.

وی ادامه داد: مسائل و آسیبهای اجتماعی زیادی در کشور وجود دارد و نمیتوان برای هر کدام از آنها تشکیل کمیسیون ویژه داد. چنانچه نسبت به تشکیل این کمیسیون اقدام کنیم راه برای عدهای جهت تشکیل سایر کمیسیونها نیز باز میشود.

علی لاریجانی، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تذکر وارد و قابل تأمل است. تشکیل چنین کمیسیون ضرورتی ندارد، هر چند مسائل اجتماعی برای کشور مهم و قابل تأمل است اما براساس ماده آییننامه تشکیل چنین کمیسیونی ضرورت ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع را در هیئت رئیسه مطرح و نتیجه را اعلام خواهیم کرد؛ لذا بررسی این تقاضا به زمان دیگری موکول میشود.