به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، آیین رونمایی و بررسی کتاب سه جلدی "تاریخ اندیشه ایرانی" اثر آزرمیدخت فرهیخته والا از سوی اداره امور کتابخانهها و سالنهای مطالعه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در سالن همایشهای کتابخانه مرکزی برگزار شد.

این کتاب درباره اندیشه، فرهنگ و آیین ایرانیان در عهد باستان به رشته تحریر درآمده و حاصل چندین سال پژوهش و تلاش نویسنده آن است.

میرجلالالدین کزازی نویسنده، پژوهشگر و شاهنامهپژوه در آیین رونمایی از کتاب تاریخ اندیشه ایرانی اظهار داشت: آزرمیدخت فرهیخته والا یکی از فرزندان برومند ایرانزمین است که زندگانی خویش را در کار شناختن و شناساندن این سرزمین سپند اهورایی کرده است که همواره در درازنای تاریخ سرزمین فرهیزش، فرزانگی، خرد و دانایی بوده است.

وی افزود: اگر در روزگاری سپاهان آنچنان که نام آن هم به روشنی آشکار میدارد، شهری سپاهی با پادگانهایی بوده است، امروز نیز همچنان پادگانی است که سپاهیان آن سپاهیان دانش، آگاهی و پژوهش هستند.

این چهره ماندگار ادب و فرهنگ ادامه داد: بانوان ایرانی در تاریخ این سرزمین به هیچ روی کم از مردان ایرانی نبودهاند و اگر شاهنامه را که نامه فرهنگ و منش ایرانی است پایه بگیریم، در آن با بانوانی روبهرو هستیم که حتی از مردان بزرگ روزگار هم برترند و به هیچ روی مایه شگفتی نیست که بانویی در پهنه پژوهش آن هم پژوهشی گرانسنگ و کممانند شگفتی بیافریند.

آزرمیدخت فرهیخته والا نویسنده کتاب تاریخ اندیشه ایرانی نیز در این مراسم اظهار داشت: گفتمان اندیشهشناسی به عنوان دانشی نوپرداخته و میانرشتهای از لایههای پنهان تمدنی میگوید که نقش بسزایی در لایههای زیرین و بالایی دارد. پس در این عرصه با حوزه سختکار و پردادهای روبهرو هستیم.

خبر جدید  احتمال افزایش دبی زاینده‌رود در شهر اصفهان به 110 مترمکعب در ثانیه

وی اضافه کرد: میراث اندیشه انسان ایرانی در طول تاریخ ۱۰ هزار ساله خود خطی مستقیم را دنبال میکند.

فرهیخته والا ادامه داد: سلسله جلیله اندیشمندان، هنرمندان، نویسندگان، دینآوران و مکتبگذاران ثمره این حرکت انسان ایرانی است که خیلی وقتها نادیده انگاشته شده است.

این نویسنده اصفهانی با بیان اینکه بسیاری از پژوهشگران غربی از پیشینه چند هزار ساله فرهنگی و تاریخی ایران میگذرند و تنها از ۲۵۰۰ سال پیش و آغاز سلسله هخامنشی را در نظر میگیرند، تصریح کرد: این در حالی است که ما حداقل ۷ هزار سال تاریخ فرهنگی داریم که در این کتاب به دنبال پیگیری آن هستیم.

وی در ادامه بخشهای گوناگون کتاب خود از جمله چشماندازهای ایرانی، منابع ایرانی از آغاز تاریخ تا عهد ایلامی، بررسی آمدن آریاییها به سرزمین ایران، اندیشه مزدایی، میراثهای ادبی ایران، باور به ایزد نزد ایرانیان و اخلاق و آداب ایرانی را برای حاضران تشریح کرد.

در ادامه، سیداصغر محمودآبادی استادتمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در سخنانی با اشاره به دشواریهای کار نویسندگی اظهار داشت: نوشتن ۲ هزار صفحه کتاب کاری قهرمانانه بوده که به دست آزرمیدخت فرهیخته والا رقم خورد و افتخار بزرگی برای شهر فرهنگی اصفهان و ایران ما است.

محمدحسین ریاحی، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز در این مراسم گفت: میراث باستانی ما میراثی ارزشمند است که دستاوردهای آن در تمدن اسلام و سایر تمدنهای شرقی و غربی زیاد است.

وی ادامه داد: توسعه فرهنگ، معماری و هنر از ناحیه میراثهای باستانی ایران بسیار قابل توجه است. نقش معماری ساسانی و پیش از آن در معماری اسلامی و حتی معماری اروپا ملموس است.

خبر جدید  نیروی انتظامی نماد اقتدار، عدالت و امنیت است

در ادامه رضا اسماعیلی پژوهشگر، جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد: واکاوی اندیشه در لابهلای تاریخ درازنای ایران کاری بسیار سنگین و مادرانه است که آزرمیدخت فرهیخته والا آن را به خوبی به سرانجام رسانده است.

او با بیان اینکه این اثر از مضامین اندیشهای ایرانزمین سرشار است، تصریح کرد: پرداختن به تاریخ اندیشهها دشوار و مستلزم متدولوژی قوی و دارا بودن دایره اطلاعات گسترده است. این کار آغازی بر تبارشناسی اندیشههای فرهنگی خویش است.